Hoe werken we samen?

Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 Brendnewday: Brenda Vrieze: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Brendnewday een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Brendnewday verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Brendnewday.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Brendnewday zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Brendnewday is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 1 maand wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de offerte schriftelijk bevestigd is of het afspraken aantal uren schriftelijk is overeengekomen. Voorafgaand aan de opdracht wordt samen afgesproken hoeveel uren maximaal aan de opdracht mogen worden besteed, om onduidelijkheden te voorkomen. Mochten meer uren nodig zijn, dan wordt dit altijd aangegeven.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Brendnewday zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Brendnewday het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Brendnewday aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 Brendnewday is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Brendnewday is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Brendnewday kenbaar behoorde te zijn.

5.4 Teksten worden voorafgaand aan plaatsing altijd schriftelijk door de opdrachtgever goedgekeurd. Die versie wordt gebruikt voor publicatie. Voor elke tekst zijn maximaal 2 correctierondes.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het schrijven van de teksten of het uitvoeren van het project wordt zo snel mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van het benodigde materiaal. Samen wordt een termijn afgesproken waarop de 1e versie van de teksten klaar dienen te zijn en waarop de definitieve teksten klaar dienen te zijn. Deze termijn kan worden gesteld, zodra alle genodigde materialen binnen zijn.

6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Brendnewday, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Copyright

7.1 Indien de teksten worden gebruikt, dan andere doeleinden dan afgesproken wil Brendnewday daarvan vooraf op de hoogte worden gesteld.

7.2 Het eigendom van door Brendnewday versterkte ideeën of concepten blijft volledig van Brendnewday, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

7.3 Brendnewday behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Brendnewday bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Brendnewday op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Brendnewday of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Brendnewday.

8.2 Brendnewday is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Brendnewday slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Brendnewday voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. 

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Brendnewday naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

10. Betaling

10.1 Na de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Brendnewday en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Brendnewday volgens afspraak te honoreren. 

10.2 Na afronding van de opdracht en de tekst naar tevreden is, zal Brendnewday een factuur sturen voor het met de overeenkomst. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. 

10.3 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Brendneday een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

11. Wijziging van de algemene voorwaarden

11.1 Brendnewday bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

11.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

11.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

12. Overig

12.1 Brendnewday zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Brendnewday. 

12.2 Brendnewday is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Brendnewday zich het recht links en afbeeldingen te plaatsen of om omschrijving van een project te beschrijven op de website of Social Media.

12.3 De opdracht is voltooid op het moment dat opdrachtgever tevreden is met het eindresultaat, wanneer het aantal afgesproken uren in de offerte behaald is, of de afgesproken tijd verstreken is, mits voldaan aan de afspraken in de offerte/opdracht.

13. Geschillenregeling en toepasselijk recht

13.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.